Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Fotowoltaiki


Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Fotowoltaiki ( nazwa skrócona: PSRF) , zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2020.2261 z dnia 16.12.2020 z p. zm.)oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą Polish Photovoltaics Development Association.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
  Jest organizacją pozarządową i apolityczną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
  Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

§ 7

 1. Stowarzyszenie  może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

 1. Stowarzyszenie  odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działalność edukacyjna w zakresie instalacji fotowoltaicznych,
  2. opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne,
  3. opracowanie standardów i norm branżowych i ich adaptacja do prawodawstwa krajowego,
  4. popularyzacja dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych,
  5. udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  6. promocja odnawialnych źródeł energii w szczególności systemów fotowoltaicznych,
  7. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
  8. promowania dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa instalacji odnawialnych źródeł energii w szczególności systemów fotowoltaicznych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. kreowanie najwyższych standardów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznych opartych o polskie oraz zagraniczne doświadczenia,
 2. publikowanie wypracowanych standardów i wytycznych,
 3. zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
 4. rzetelne informowanie społeczeństwa i organów decyzyjnych o stanie, możliwości wykorzystania, aspektach ekonomicznych i ekologicznych oraz perspektywach rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce i na świecie,
 5. integrowanie osób, instytucji i firm związanych z systemami fotowoltaicznymi,
 6. współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń, rozwoju, wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki systemów fotowoltaicznych,
 7. organizowanie tematycznych konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i wykładów, wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,
 8. powołanie komisji działających w ramach Stowarzyszenia, których zadaniem będzie realizacja poszczególnych celów,
 9. udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach polskich i zagranicznych,
 10. nawiązanie współpracy z innymi organizacjami.

2. Stowarzyszenie w swoich działaniach Statutowych będzie rzetelne i obiektywne wobec wszystkich rozwiązań technicznych występujących na rynku fotowoltaicznym.


Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela oraz może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację swojego członkostwa oraz pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, i zobowiąże się do regularnego opłacania składek.

Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia nowych członków zwyczajnych podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, która zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Stowarzyszenie ma prawo uchwałą Zarządu w ww. terminie odmówić przyjęcia członka wspierającego do Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój technologii systemów fotowoltaicznych lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia można stać się po przyjęciu stosownej uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku naukowego i wszelkich przejawów i form działalności Stowarzyszenia w tym stworzonych opracowań i materiałów dydaktycznych,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • dbania o dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie honorowi mają prawo:
  • korzystania z dorobku naukowego i wszelkich przejawów i form działalności Stowarzyszenia, w tym szczególności stworzonych opracowań naukowych
   i materiałów dydaktycznych,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie honorowi mają obowiązek:
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia oraz ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres minimum 90 dni,
   2. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. działania na szkodę Stowarzyszenia.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu członka Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja tak powołanych członków upływa równocześnie z kadencją pozostałych członków organu. W przypadku zmniejszenia składu wyżej wymienionych władz statutowych powyżej 50% władze te wybierane są przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane przez pozostałych Członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zaistnienia powyższej sytuacji.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zapadają one zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uprawnionym do głosowania jest członek, który w chwili podejmowania uchwały posiada opłacone składaki członkowskie lub został zwolniony przez Zarząd z opłacania składek członkowskich w danym roku kalendarzowym.

§ 19

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.


Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje ponownie Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż w ciągu 30 dni.  Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres
e-mail.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez uczestniczących w nim członków zwyczajnych.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania uchwał Walnego Zebrania Członków, decydujący jest głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek:

 1. komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. z własnej inicjatywy.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia do Zarządu wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich członków władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku oraz zaciągania kredytów,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zarząd.

§ 22

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje i działa w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zarząd składa się od 3 do 5 Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierany jest Prezes i Wiceprezesi.

 1. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały Zarząd powołuje się w składzie trzyosobowym.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu dysponuje decydującym głosem.
 6. Pierwszy  Zarząd jest  powoływany  przez  zebranie założycieli.
 7. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz o przynależności do tych organizacji,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
 10. prawo do zmiany wysokości składek członkowskich dla członków zwykłych i wspierających uwzględniając poziom przychodów oraz pracę członka na rzecz Stowarzyszenia,
 11. prawo do zwolnienia z opłacania składek członków szczególnie zaangażowanych w pracę Stowarzyszenia lub członków będących w trudnej sytuacji materialnej,
 12. zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z zewnętrznymi wykonawcami,
 13. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia,
 14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 15. sporządzanie corocznych bilansów i sprawozdań,
 16. wyrażanie zgody na patronaty Stowarzyszenia, wykorzystywanie logo Stowarzyszenia i sponsorowanie imprez przez Stowarzyszenie.

§ 24

 1. Zarząd podejmuje Uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich na kolejny rok kalendarzowy przed terminem 31 grudnia roku bieżącego.
 2. Zarząd może zwolnić z opłacania składek członkowskich członków zwyczajnych ze względów socjalnych lub z uwagi na wkład w pracę Stowarzyszenia. Zwolnienie ze składek podejmowane jest przez Zarząd w formie Uchwały na pisemny lub ustny wniosek członka zwyczajnego.

Rozdział VII. Sposób reprezentacji.

§ 25

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu wraz
z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VIII. Komisja Rewizyjna.

§ 26

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 2 Członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz rok.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
 8. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 9. pełnienie funkcji Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział IX. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie uiszczane w terminie i na zasadach ustalonych przez Zarząd,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

d)  dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e) dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dochód Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział X. Działalność gospodarcza

§ 29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony członkom Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.12.Z – Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 72.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania;
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 32

Statut przyjęto uchwałą w dniu 24 stycznia 2022 r.